Disclaimer

Het gebruik van de website van MultiMill is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door bezoek en gebruik van de Websites verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

De website is samengesteld door MultiMill, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59129328.

De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Echter, de website dient slechts voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website ontleend worden en het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. MultiMill garandeert niet dat de website virusvrij is of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. MultiMill kan de inhoud van de website, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, te allen tijde wijzigen. Verder kan de website links bevatten naar websites van derden. Deze links worden zo zorgvuldig mogelijk geselecteerd. MultiMill kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Tenzij anders vermeld, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder de teksten, beelden en geluiden, uitsluitend bij MultiMill, aan haar gelieerde leden. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van MultiMill de informatie van de website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

De website mag slechts voor rechtmatig gebruik worden aangewend, op een manier die op geen enkele wijze MultiMill kan schaden of inbreuk maakt op de rechten en het gebruiksgenot van derden.

MultiMill aanvaardt geen aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook – voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking van en/of het gebruik van (informatie op) de website.

Op de website alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.